Shanghai Jiaotong University Education development Foundation

Fourth Council

Honorary Chairman:

Wang Zongguang  Wen Shilie  Xie Shenwu    

Honorary Director:

Jiang Jianqing  Shen Wen  R.Barry McComic  Zhou Susu  Zhen Jie  Xu Fei  

Chairman:

Ma Dexiu  

Vice Chairman:

Zhang Jie  

Executive Director:

Ma Dexiu  Zhang Jie  Lin Zhongqin  Zhang Ansheng  Pan Yonghua  Pan Min  Yin Jie  Ye Quyuan  Shen Huanye  Tao Aizhu  Wang Fanghua  

Director:

Ma Dexiu  Zhang Jie  Lin Zhongqin  Zhang Ansheng  Pan Yonghua  Pan Min  Yin Jie  Ye Quyuan  Shen Huanye  Tao Aizhu  Wang Fanghua  Shen Nanpeng  Liu Gongting  Shi Yongmin  Yang Zhenyu  Yang Zhonghe  Qian Binghui  Ma Lei  

Secretary-General:

Ma Lei  

Deputy Secretary-General:

Yin Jie  

Supervisors:

Li Xinrong